کتابفروشی پیام اندیشه
کرمان خیابان طالقانی نبش کوچه 4
شماره تماس : 03432229235